Privātuma politika

SIA “Zooaprūpes centrs Sveiks un Vesels” SIA un tai piederošā  tīmekļa vietne www.dzivniekulietas.lv (turpmāk – DZIVNIEKULIETAS) (turpmāk – Mēs vai Sabiedrība) Privātuma Politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi (turpmāk – Politika). Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt politiku un, ja Jums ir papildus jautājumi, aicinām sazināties ar mums, izmantojot šajā politikā norādīto kontaktinformāciju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko Mēs Jūs informēsim, ievietojot šo informāciju mūsu tīmekļa vietnē.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto mērķu sasniegšanai. Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu, kas nozīmē, ka mēs Jums lūdzam sniegt tikai tik daudz personas datu, cik mums nepieciešams, lai sniegtu vislabākās kvalitātes pakalpojumus, un tikai tik daudz informācijas, cik Jūs piekrītat mums sniegt.

Mēs cenšamies nodrošināt, lai Jūsu mums uzticētie dati būtu drošībā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai Jūsu datu un personiskās informācijas aizsardzība atbilstu augstākajiem privātuma aizsardzības standartiem.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Izvēloties iepirkties sabiedrības tīmekļa vietnē produktu izplatīšanai www.dzivniekulietas.lv  (turpmāk – interneta veikals), Jūs uzticat savus datus un piešķirat mums tiesības tos apstrādāt saskaņā ar šīs vietnes Politikas un interneta veikala noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) un kārtību.

Lai varētu Jums sniegt pakalpojumus un pārdot preces interneta veikalā, mums nepieciešams apstrādāt personas datus tā, kā norādīts šajā politikā. Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, šai Politikai vai kādai to daļai, lūdzam mums nesniegt Jūsu personas datus. Šajā gadījumā diemžēl nevarēsim nodrošināt Jums iespēju izmantot dzivniekulietas.lv tīmekļa vietas pakalpojumus.

ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ LIETOTIE JĒDZIENI

Pirkumu vēstures dati – informācija par Jūsu internetveikalā veiktajiem pirkumiem/pasūtījumiem. Šajos datos ietilpst konkrēti Jūsu iegādātas preces, ieskaitot informāciju par iegādātajiem produktiem, to daudzumu, kopējo cenu un citu ar pirkuma darījumu saistīto informāciju.

Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Citi šajā Politikā lietoti jēdzieni, ja vien Politikā nav minēts citādi, sakrīt ar Noteikumiem (“Zooaprūpes centrs Sveiks un Vesels” SIA) juridiskajā adresē Meliorācijas iela 8 – 9, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018.  

(www.dzivniekulietas.lv)  lietotajiem jēdzieniem.

1.     PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

1.1.   Personas datu apstrādes pārzinis ir “Zooaprūpes centrs Sveiks un Vesels” SIA, Meliorācijas iela 8 – 9, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018.  Telefons: 26167973, e-pasts: [email protected].

1.2.   Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija, e-pasts: [email protected] Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības, šādā gadījumā Jums jāraksta uz “Zooaprūpes centrs Sveiks un Vesels” SIA

2.     KĀDUS JŪSU PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM UN KĀDIEM MĒRĶIEM?

Turpmāk norādīts saraksts ar personas datiem, kurus Mēs varam ievākt un apstrādāt. Konkrēti kādus personas datus Jūsu individuālajā gadījumā un kādiem mērķiem Mēs apstrādājam, uzzināsiet, izlasot turpmāk norādīto sarakstu. Noteiktos gadījumos Mēs varam apstrādāt Jūsu īpašu kategoriju personas datus, kas saistīti ar Jūsu veselību (piemēram, pirkumu vēstures datus un datus, kurus mums norādīsiet, kad sniegsim Jums veselības aprūpes pakalpojumu).

2.1. PREČU PASŪTĪŠANA

2.1.1. Vārds, uzvārds
2.1.2. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
2.1.3. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).
2.1.4. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

2.1.5. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

2.1.6. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

2.1.7. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

2.1.8. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
2.1.9. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
2.1.10. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
2.1.11. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

2.1.12. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam.
Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

2.1.13. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

Apstrādes termiņš: Ja izmantojat dzivniekulietas.lv interneta veikala  pakalpojumus – 5 gadi no Jūsu pasūtījuma veikšanas dienas.

Jūsu iesniegto piekrišanu, kā arī citus personas datus mēs varam glabāt arī ilgāku laiku tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, ja tas nepieciešams, lai varētu aizstāvēt sevi no pret mums iesniegtām prasībām.

Kā un kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu pasūtījuma iesniegšanas un izpildes datus?

Saskaņā ar Jūsu sniegtajiem datiem iepērkoties, Jūs mums sniedzat iespēju nodrošināt, ka Jūsu pasūtījums tiks veiksmīgi iesniegts un izpildīts.

Jūsu sniegto kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru) Mēs izmantojam arī, lai ar Jums sazinātos, tai skaitā, lai varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem, piezīmēm, izpildīt pasūtījumu, kā arī lai sniegtu Jums svarīgu informāciju par dzivniekulietas.lv interneta veikalu , tās nosacījumiem un (vai) šīs Politikas grozījumiem, saziņai ar Jums, lai pienācīgi sniegtu pakalpojumus, sniegtu preču izsniegšanas  pakalpojumu u.tml.

Lai varētu pieņemt un izpildīt Jūsu pasūtījumu, Mēs apstrādājam iepriekš norādītos Jūsu personas datus.

Ļoti svarīgi, lai Jūsu sniegtie reģistrācijas, pirkuma bez reģistrācijas un citi norādītie dati būtu precīzi un pareizi. Ja Jūs norādīsiet nepareizus datus, tos aizmirsīsiet vai neatjaunosiet mainījušos datus, mums var rasties grūtības nodrošināt pilnīgu veikala pakalpojumu izmantošanu, kā arī var rasties aizķeršanās Jums saņemt citus mūsu piedāvātos labumus vai īstenojot Jūsu tiesības.

Kā atjaunināt mainītus reģistrācijas datus, lasiet Politikas 6.2. Punktā.

Mums nebūs iespējas pārbaudīt Jūsu sniegto datu pareizību un atbilstību patiesībai. Pieņemot Jūsu pirkumu bez reģistrācijas, Mēs uzskatīsim, ka Jūsu dati ir precīzi un pareizi un ka Jūsu piekrišana ir sniegta pēc Jūsu brīvas gribas, iepazīstoties ar šo Politiku un tās Noteikumiem.

2.2. PIRKUMA VĒSTURES DATU APSTRĀDE

Sniedzot Jums iespēju izmantot dzivniekulietas.lv ineterneta veikalu priekšrocības, saskaņā ar Noteikumiem noslēgtos pirkšanas-pārdošanas līgumus (lai pienācīgi izpildītu Jūsu pasūtījumus), Mēs apstrādājam Jūsu pirkumu vēstures datus.

Dati: Jūsu pirkuma datums un laiks, preču nosaukumi, daudzums, kopējā pirkumu cena (pēc visām atlaidēm), piešķirto atlaižu summa, pasūtījuma statuss, maksājumu veids, Jūsu kā klienta statuss (piemēram, jauns klients).

Apstrādes tiesiskais pamats: Jūsu piekrišana izmantot dzivniekulietas.lv interneta veikalu saskaņā ar Noteikumos un Politikā noteiktajiem nosacījumiem.

dzivniekulietas.lv leģitīmo interešu ievērošanai, piedāvājot tieši Jums piemērotākus pakalpojumus, atbilstoši vajadzībām

Īpašu kategoriju personas datu apstrādes pamatojumu nosaka Regulas 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts.

Apstrādes termiņš: Pieci gadi kopš pirkuma darījuma dienas ar vai bez reģistrācijas.

Jūsu iesniegto piekrišanu, kā arī citus personas datus Mēs varam glabāt arī ilgāku laiku līdz tās atsaukšanas dienai vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, ja tas nepieciešams, lai varētu aizstāvēt sevi no pret mums iesniegtām prasībām.

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PIRKUMU VĒSTURES DATUS?

PIRKUMU VĒSTURES DATU APSTRĀDE

Mēs Jūsu pirkumu vēstures datus apstrādājam, administrējot interneta veikalu, lai varētu pienācīgi izpildīt Jūsu pasūtījumus vai citu veidu pieprasījumus, kas saistīti ar pasūtītajām precēm (piemēram, preču atdošana atpakaļ, pareizas preču piegādes pārbaude u. Tml.).

Ja Jūs iepērkaties interneta veikalā bez reģistrācijas, Mēs Jūsu pirkumu vēstures datus apstrādājam un administrējam iepriekš norādītajā apstrādes termiņā, lai nodrošinātu pienācīgu pasūtījumu izpildi.

2.3. KLIENTU PIEPRASĪJUMU, SŪDZĪBU, JAUTĀJUMU UN ATBILŽU APKALPOŠANA

Pa tālruni vai e-pastu, vai tiešsaistes sarakstē iesniedzot mums pieprasījumus, sūdzības, lūgumus vai atbildes (turpmāk – pieprasījums), Jūs reizē sniedzat mums arī pieprasījumā esošos personas datus.

Dati: Jūsu sniegtā un Jūs identificējoša informācija: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums un cita Jūsu sniegta informācija;

Jūsu iesniegtā Pieprasījuma saturs.

Citi ar Pieprasījumu iesniegti dokumenti un (vai) dati: piemēram, pirkuma kvīts numurs, attēli, ar Jūsu veselību vai lietotajiem produktiem saistīti dati, ja tos norādīsiet u. tml.

Apstrādes tiesiskais pamats: Jūsu piekrišana, ko sniedzat mums, iesniedzot Pieprasījumus.

Īpašu kategoriju personas datu apstrādes pamatojumu nosaka Regulas 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts.

Saņemot Jūsu e-pastu vai tiešsaistes saraksti, ja to saturs nav saistīts ar personas datu aizsardzību, elpe.lv rodas leģitīma interese apstrādāt Jūsu saņemto e-pastu vai tiešsaistes saraksti, izvērtējot tajā sniegto informāciju un sniedzot Jums atbildi. Strīdus gadījumā informācijas (atbildes) sniegšanas procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi un atbildes sniegšanas faktu un tās saturu.

Saņemot Jūsu e-pastu vai tiešsaistes saraksti, ja to saturs ir tieši saistīts ar personas datu aizsardzību, dzivniekulietas.lv ir jāizpilda uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, proti, sniegt pamatotu un argumentētu atbildi uz datu subjekta pieprasījumu, realizējot datu subjekta tiesības. Strīdus gadījumā informācijas (atbildes) sniegšanas procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi un atbildes sniegšanas faktu un tās saturu.

Apstrādes termiņš; Visa informācija, kas iegūta informācijas (atbildes) sniegšanas procesā, ja tas ir saistīts ar personas datu aizsardzību, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus pēc atbildes sniegšanas dienas, lai nodrošinātu dzivniekulietas.lv leģitīmās intereses. Dzivniekulietas.lv ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

Visa informācija, kas iegūta informācijas (atbildes) sniegšanas procesā, ja tas nav saistīts ar personas datu aizsardzību, tiks glabāta ne ilgāk kā desmit gadus pēc atbildes sniegšanas dienas, lai nodrošinātu dzivniekulietas.lv leģitīmās intereses.

Gadījumā, ja dzivniekulietas.lv saņem sūdzības par konkrēto informācijas (atbildes) sniegšanas procesu, tad visa šī procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz ar sūdzības izskatīšanu kompetentajā iestādē uzsāktā procesā galīgā lēmuma spēkā stāšanas dienas, ja tas netiek pārsūdzēts vai apstrīdēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, vai līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS PIEPRASĪJUMU, SŪDZĪBU, LŪGUMU UN ATBILŽU APSTRĀDES MĒRĶIEM?

Personas datus, kas norādīti, iesniedzot pieprasījumu, Mēs izmantojam tikai tam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt jūsu pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, pieprasījumiem vai prasībām. Pieprasījuma datus tāpat var izmantot, lai aizstāvētu mūsu tiesiskās intereses (strīdus gadījumā ar mūsu klientiem u. tml.). Pieprasījuma datus Mēs tāpat varam analizēt, lai uzlabotu mūsu darbību un Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā Jūsu viedokli un ierosinājumus.

2.4. JAUNUMU UN PIEDĀVĀJUMU SAŅEMŠANAI

Piekrītot jaunumu un piedāvājumu saņemšanai mēs un mūsu sadarbības partneri mārketinga vajadzībā sūtīs Jums jaunumus un piedāvājumus uz saziņas kanāliem, kurus Jūs izvēlēsieties. Saziņas kanāla izvēle ir paredzēta tikai reģistrētiem lietotājiem. Nereģistrētiem lietotājiem jaunumi un piedāvājumi tiks sūtīti tikai uz e-pastu.

Jums jaunumu un piedāvājumu saņemšanas ietvaros ir visas Politikas 6. punktā minētās datu subjekta tiesības.

Informējam, ka, ja esat izvēlējušies saņemt personalizētus piedāvājumus, tad tā izpildes ietvaros veiksim Jūsu pirkuma vēstures datu profilēšanu. Personalizētu piedāvājumu sniegšana nav iespējama bez iepriekš minēto Jūsu personas datu profilēšanas. Jums ir tiesības iebilst šādai datu profilēšanai un mēs to izpildīsim, tomēr šajā gadījumā mēs turpmāk nebūsim tiesīgi sniegt tieši uz Jums attiecināmus un Jūsu interesēm atbilstošus piedāvājumus.

3. NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS IEGŪSTAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam tos personas datus, kurus iegūstam no Jums: piemēram, iesniedzot pieprasījumus; datus, kurus sniedzat sarakstes/sarunas laikā, mums sniedzot interneta veikala pakalpojumu; pirkuma vēstures datus, kurus sniedzat, iegādājoties preces interneta veikalā.

4. KĀDOS GADĪJUMOS UN KĀDIEM DATU SAŅĒMĒJIEM MĒS ATKLĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Jūsu personas datus Mēs varam nodot datu saņēmējiem, kuri palīdz mums izpildīt dzivniekulietas.lv interneta veikalā sniegtos pakalpojumus un priekšrocības, attīstīt e-veikala platformas funkcionalitāti. Šādas personas var būt datubāžu un programmaprīkojuma piegādātāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, hostinga un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešā mārketinga, interneta darbības analītikas pakalpojumu sniedzēji, interneta reklāmas pakalpojumu sniedzēji, (piem., Google, Facebook), zvanu centra pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji, personas, kuras palīdz mums piegādāt Jūsu pasūtījumus, organizēt un īstenot loterijas un spēles, sniegt garantijas vai citu apkalpošanu Jūsu iegādātajām precēm u. tml. Ikvienā gadījumā Mēs apstrādātājam sniedzam tikai tik daudz personas datu, cik nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

Dati tāpat var tikt sniegti kompetentajām valsts iestādēm vai tiesībsargājošajām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5. KĀDĀS TERITORIJĀS UN JURISDIKCIJĀS MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Noteiktas mūsu internetveikalā izmantotās programmas (piemēram, e-pastu nosūtīšanas programma) var būt radījuši subjekti gan no ES, gan aiz tās robežām. Proti, mums izmantojot šo programmu funkcionalitāti un pakalpojumus, attiecīgi arī Jūsu dati var būt pieejami ne tikai ES subjektiem. Atgādinām, ka subjekti ārpus ES var personas datiem piemērot mazāku aizsardzību nekā ES, taču Mēs rūpīgi izvērtēsim nosacījumus, atbilstoši kuriem šādi Jūsu dati tiks vēlāk apstrādāti un glabāti pēc nodošanas iepriekšminētajiem subjektiem.

6. KĀDAS TIESĪBAS JUMS SNIEDZ DATU AIZSARDZĪBAS TIESĪBU AKTI, UN KĀ TOS VARAT IZMANTOT?

Datu aizsardzības normatīvie akti sniedz Jums tiesības, kuras varat brīvi izmantot, savukārt mums ir pienākums nodrošināt Jums šādu iespēju. Informāciju par konkrētajām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem, Mēs esam norādījuši zemāk un aicinām ar to iepazīties.

6.1. TIESĪBAS IEPAZĪTIES JŪSU APSTRĀDĀTAJIEM PERSONAS DATIEM

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu, ka Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī Jums tiesības iepazīties ar Jūsu apstrādātajiem personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādāto datu kategorijām, datu sniedzēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu ieguves avotiem, kā arī tās nozīmi un Jums radītās sekas.

Lielākā daļa šīs informācijas sniegta Jums šajā politikā, un Mēs ceram, ka tā Jums ir noderīga.

6.2. TIESĪBAS LABOT PERSONAS DATUS

Ja Jūs uzskatāt, ka jūsu apstrādātie personas dati nav precīzi vai ir nepareizi, Jums ir tiesības pieprasīt šos datus mainīt, precizēt vai labot.

Savu datu izmaiņas un precizējumus Jūs varat izdarīt, rakstot uz e-pastu. Lai īstenotu šīs tiesības, Jūs varat vērsties pie mums politikas 1. un 7.sadaļā norādītajos veidos.

6.3. TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU

Ja Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un ar Jūsu piekrišanu pamatoto datu apstrāde tiks pārtraukta.

Pēc Jūsu piekrišanas derīguma beigām vai Jums to atsaucot vai dzēšot, Mēs ar Jūsu piekrišanu apstrādātos datus dzēšam vai anonimizējam.

Jūsu piekrišanu un tās pierādījumu Mēs varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas nepieciešams, lai aizstāvētos no mums izteiktajām prasībām, pretenzijām vai prasījumiem.

6.4. TIESĪBAS IEBILST DATU APSTRĀDEI

Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm.

Lai izmantotu šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt dzivniekulietas.lv iesniegumu, izmantojot politikas 1. Un 7.sadaļā norādītos kontaktus.

6.5. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus Mēs apstrādājam, pārkāpjot datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, vispirms aicinām vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka ar godprātīgiem centieniem mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt prasības un labot mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas tiks konstatētas.

Ja Jūs neapmierinās mūsu piedāvātās problēmas risināšanās veids vai Mēs, pēc Jūsu lūguma, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcijai.

Pirms oficiālas sūdzības iesniegšanas aicinām vērsties pie mums un atrisināt strīdus un sūdzības sarunu ceļā.

6.6. TIESĪBAS DZĒST DATUS (TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM)

Pastāvot noteiktiem normatīvajos aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, zudis datu apstrādes pamats u. c.), Jums ir tiesības prasīt, lai Mēs dzēstu Jūsu personas datus. Lai izmantotu šīs tiesības, aicinām iesniegt rakstveida pieprasījumu mums, izmantojot Politikas 1. un 7.sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

6.7. TIESĪBAS IEROBEŽOT DATU APSTRĀDI

Pastāvot noteiktiem normatīvajos  aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumu datu apstrādei, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm u. c.), Jums tāpat ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr atzīmējam, ka saistībā ar datu apstrādes ierobežojumu un šāda ierobežojuma periodu, mums var nebūt iespējas nodrošināt Jums dzivniekulietas.lv interneta veikala pakalpojumus.

6.8. TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU

Datus, kurus Mēs apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu un kuru apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētus līdzekļus, Jums ir tiesības pārnest citam pārzinim. Jūsu pārnešanai pieprasītos datus, Mēs Jums sniegsim vienkāršā mūsu sistēmās izmantotā un datorlasāmā formātā, bet pēc Jūsu pieprasījuma, ja ir tādas tehniskās iespējas, nosūtīsim datus tieši Jūsu norādītajam citam pārzinim.

6.9. PRASĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Saņemot Jūsu pieprasījumu sniegt datus vai īstenot citas Jūsu tiesības, mums būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti, līdz ar to datu subjekta pieprasījumam ir jābūt rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un ir norādīti visi normatīvajos aktos noteiktie personas identificējošie kritēji, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, paraksts.

Saņemot Jūsu pieprasījumu par jebkādu Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi izpildot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru (nosakot Jūsu identitāti), Mēs apņemamies bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas dienas sniegt Jums informāciju par darbībām, kuras esam veikuši saskaņā ar Jūsu pieprasījumu. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību, raksturu un sniedzamās informācijas apjomu vai Jūsu pieprasījumu skaitu, Mēs varam šo periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām, norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu pieprasījums iesniegts, izmantojot elektroniskos līdzekļus, atbildi Jums arī sniegsim, izmantojot elektroniskos līdzekļus, izņemot, ja tas nebūs iespējams (piemēram, liela informācijas apjoma dēļ) vai ja Jūs lūdzat atbildēt citā veidā.

Mēs atteiksimies izpildīt Jūsu pieprasījumu, sniedzot motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādīti apstākļi, par to Jūs informējot rakstveidā.

7. KĀ VARAT AR MUMS SAZINĀTIES?

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties īstenot savas tiesības, lūdzu sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Vispārīgā kontaktinformācija:

E-pasts: [email protected]

Numurs: + 371 26167973

Interneta vietne: www.dzivniekulietas.lv

8. CIK DROŠI IR JŪSU DATI?

Mēs izmantojam vairākas aizsardzības tehnoloģijas un procedūras, lai pasargātu Jūsu personisko informāciju no prettiesiskas pieejas, lietošanas un atklāšanas. Mūsu piegādātāji un partneri tiek rūpīgi atlasīti. Tomēr informācijas nodošanas brīdī internetā vai caur mobilajiem sakariem drošība nevar tikt garantēta un ar jebkuru informācijas nodošanu iepriekšminētajos veidos saistīto risku uzņematies Jūs.

9. ILGĀKA DATU GLABĀŠANA

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un glabāšanas termiņam, Mēs Jūsu datus iznīcinām un – Politikā minētajos gadījumos – uzticami un neatgriezeniski datus padarām bezpersoniskus iespējami ātrāk, saprātīgā un šādu darbību veikšanai adekvātā termiņā.

Ilgāk, nekā īpaši norādīts šajā Politikā, Jūsu personas dati var tikt glabāti tikai:

– ja tas nepieciešams, lai Mēs varētu aizstāvēt savas tiesības, kas saistītas ar prasījumu, pretenziju un prasību saņemšanu;

– ja pastāv aizdomas par prettiesiskām darbībām;

– rezerves, drošības kopiju un citiem līdzīgiem nolūkiem, kas saistīti ar mūsu informācijas sistēmu darbību, administrēšanu un to drošību;

– citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

10. SĪKDATNES

Mēs savā mājaslapā izmantojam sīkdatnes. Ar sīkdatņu palīdzību Mēs varam sasaistīt Jūsu pirkumu vēsturi un citus Jūsu dzivniekulietas.lv izmantošanas laikā ievāktus datus .

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas arī trešās puses sīkdatnes. Šīs sīkdatnes izmanto katra apmeklētāja pārlūkošanas vēstures veidošanai, lai Mēs varētu Jums parādīt tieši Jums paredzētu reklāmu un nodrošināt vislabāko pieredzi, pārlūkojot mūsu tīmekļa vietni. Ja Jūsu pārlūks ļauj ierakstīt trešo pušu sīkdatnes, mūsu izvēlētajam partnerim ir iespēja ierakstīt savas sīkdatnes Jūsu pārlūkā.

Vairāk par sīkdatnēm, to lietošanu un atteikšanos no tām sk. Sīkdatņu izmantošana (www.dzivniekulietas.lv).

11. POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪJUMI

Šī politika ir spēkā no 2022. gada 22. februāra. Ja politika tiks grozīta, Mēs tās atjaunoto un spēkā esošo versiju publicēsim savā tīmekļa vietnē www.dzivniekulietas.lv, ja nepieciešams, informēsim par izmaiņām citos veidos.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.