Personas datu apstrādes izskaidrojums

1.      Lietotie termini

2.      Mērķis un uzdevumi

2.1.            Mērķis.

2.2.            Uzdevumi.

3.      Klientu kā datu subjektu tiesību realizācija

3.1.            Sabiedrības pienākums nodrošināt Klientu tiesību īstenošanu un saziņu.

3.2.            Bezmaksas saziņa un darbības, ko Sabiedrība īsteno saskaņā ar Regulu.

3.3.            Klienta kā datu subjekta pieprasījums.

3.4.            Informācijas sniegšana Klientam par datu apstrādi

3.5.            Atteikums sniegt klientam informāciju.

3.6.            Klientam ir tiesības piekļūt tikai saviem personas datiem.

3.7.            Izvērtējums pirms atbildes uz pieprasījumu.

3.8.            Pieprasījuma izskatīšanas termiņi.

3.9.            Piekļuves tiesību ierobežojums attiecībā uz dokumentiem.

3.10.        Datu labošana.

3.11.        Fakti, attiecībā uz kuriem var prasīt datu labošanu.

3.12.        Datu dzēšana.

4.      Komerciālo paziņojumu sūtīšana Klientam

4.1.            Tiesiskais pamats.

4.2.            Komerciālu paziņojumu sūtīšana uz klienta – fiziskas personas – elektroniskā pasta adresi.

4.3.            Komerciālu paziņojumu sūtīšana uz klienta – juridiskās personas – elektroniskā pasta adresi.

4.4.            Komerciāls paziņojums.

4.5.            Profesionālie noteikumi.

4.6.            Iespēja atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas.

5.      Tehniskie un organizatoriskie pasākumi Klientu datu apstrādē

5.1.            Klienta datu aizsardzība.

5.2.            Klienta datu apstrāde.

Apstiprināja: “Zooaprūpes centrs Sveiks un Vesels” SIA Valdes priekšsēdētājs Raimonds Elpe, 19.11.2022.

1.               LIETOTIE TERMINI

Klients (datu subjekts) – identificēts vai identificējams Sabiedrību klients (t.sk. potenciālais klients), kurš ir fiziska persona un kura datus Sabiedrība apstrādā;

Informācija – par informāciju tiek uzskatīta jebkāda informācija, tai skaitā konfidenciāla informācija un personas dati, kas ietverta jebkādā formā, tai skaitā:

ü    dokumenti, piezīmes, skices, uzmetumi, rīkojumi;

ü    fotouzņēmumi, videoieraksti;

ü    audioieraksti, mutvārdos izteiktas ziņas;

Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificējamu vai identificētu fizisko personu, tajā̄ skaitā, bet ne tikai, vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas, īpašuma adrese, darba vieta, tālruņa numurs, ģimenes stāvoklis, e-pasts, kā arī sensitīvie dati – informācija saistībā ar personas veselības stāvokli, reliģisko, filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās. Lai noteiktu, vai persona ir identificējama, tiek ņemti vērā̄ jebkādi līdzekli, ko jebkura trešā̄ persona teorētiski varētu izmantot, lai identificētu fizisko personu;

Sabiedrība – “Zooaprūpes centrs Sveiks un Vesels” SIA,  LV43603049832, Melioracijas iela 8 - 9, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, Latvia

Pārzinis – “Zooaprūpes centrs Sveiks un Vesels” SIA, LV43603049832, Melioracijas iela 8 - 9, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, Latvia;  tālr. +37126167973, e-pasts: [email protected];

Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi

2.      MĒRĶIS UN UZDEVUMI

2.1.   Mērķis

Sabiedrības pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešams apstrādāt Klientu Personas datus. Lai nodrošinātu godprātīgu, likumīgu un pārredzamu Personas datus apstrādi Sabiedrībā, ir izstrādāta Klientu personas datu apstrādes vadlīnijas, kurās izskaidrotas Klientu kā datu subjekta tiesības un Pārziņa pienākumi saistībā ar Klientu Personas datu apstrādi.

2.2.   Uzdevumi

Nodrošināt likumīgu Klientu Personas datu apstrādi.

3.      KLIENTU KĀ DATU SUBJEKTU TIESĪBU REALIZĀCIJA

3.1.   Sabiedrības pienākums nodrošināt klientu tiesību īstenošanu un saziņu

    Sabiedrībai ir jānodrošina iespēja Klientam kā datu subjektam realizēt:

3.1.1.      Regulas 15. – 22. pantā noteiktās tiesības, t.sk.:

·             tiesības uz informāciju,

·              tiesības piekļūt saviem datiem,

·              tiesības labot datus,

·              tiesības tikt aizmirstam, proti, tiesības uz Klienta personas datu neatgriezenisku dzēšanu, lai tie vairāk nebūtu Sabiedrības rīcībā,

·              tiesības ierobežot apstrādi,

·              tiesības uz datu pārnesamību.

3.1.2.      Regulas 14. un 34. pantā minēto saziņu:

·              attiecībā uz apstrādi, kā arī:

·              ziņošanu par datu labošanu vai dzēšanu, vai

·              apstrādes ierobežošanu, vai

·              par datu aizsardzības pārkāpumu.

3.2.   Bezmaksas saziņa un darbības, ko sabiedrība īsteno saskaņā ar regulu

Visa saziņa un visas darbības, ko Sabiedrība īsteno saskaņā ar Regulu un saistībā ar Klienta pieprasījumu īstenošanu, jāveic bez maksas.

3.3.   Klienta kā datu subjekta pieprasījums

Klienta kā datu subjekta pieprasījumam (turpmāk – Pieprasījumam) ir jābūt rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Sabiedrība nevar pieprasīt Klientam izmantot noteiktas formas Pieprasījumu, bet tā var izstrādāt Pieprasījuma formu, lai palīdzētu Klientam iesniegt noteiktu informāciju, kura nepieciešama, lai Sabiedrība varētu efektīvāk nodrošināt Pieprasījuma izpildi.

3.4.   Informācijas sniegšana klientam par datu apstrādi

Saskaņā ar Regulas 12. pantu Sabiedrība sniedz Klientam informāciju par datu apstrādi: 1) kodolīgā, pārredzamā un saprotamā, viegli pieejamā veidā (rakstiski, elektroniski un pēc Klienta pieprasījuma arī mutiski); 2) izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, īpaši attiecībā uz informāciju, kas sniedzama bērniem; 3) bez maksas, izņemot gadījumus, ja Klienta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

3.5.   Atteikums sniegt klientam informāciju

Sabiedrība nesniedz Klientam informāciju par tās veikto Klienta datu apstrādi, ja:

3.5.1.      Ja informācija jau ir klienta rīcībā, piemēram, ar klientu tiek slēgts papildus pakalpojumu līgums un jau spēkā esoša līguma noslēgšanas brīdī visa informācija ir tikusi sniegta, proti, ir norādīta spēkā esošajā līgumā, piemēram, sabiedrības nosaukums, juridiskā adrese, mērķis u.c. regulas 13.pantā minētā informācija. ja ir konstatējams un pierādāms, ka klienta rīcībā ir daļēja informācija, tad būtu jāsniedz informācija tikai par trūkstošajām informācijas vienībām;

3.5.2.      Ja šādas informācijas sniegšana nav iespējama vai tā prasītu nesamērīgi lielas pūles;

3.5.3.      Ja informācijas iegūšana vai izpaušana ir skaidri paredzēta es vai Latvijas normatīvajos aktos, piemēram: likuma “par grāmatvedību” 7.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka sabiedrības grāmatvedības reģistros izdarāmi ieraksti pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, kuros darījumos ar fiziskām personām norāda to vārdu un uzvārdu, personas kodu (ja personai tāds piešķirts), personas norādīto adresi vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adresi; ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumu  nr.175 “recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” 49.punktā minētajā gadījumā.

3.6.   Klientam ir tiesības piekļūt tikai saviem personas datiem

Klientam ir tiesības piekļūt tikai saviem personas datiem, bet ne informācijai, kas attiecas uz citām fiziskām personām (ja vien konkrētais Klients neīsteno datu subjekta tiesības citas fiziskās personas vārdā).

3.7.   Izvērtējums pirms atbildes uz pieprasījumu

Pirms Pārzinis atbild uz Pieprasījumu, Pārzinis izvērtē vai informācija, ko Pārzinis apstrādā, tai skaitā glabā, ir personas dati, un kuras personas dati tie ir. Pieprasījuma izskatīšanas kārtība noteikta Sabiedrības Datu subjekta pieprasījuma procedūrā.

3.8.   Pieprasījuma izskatīšanas termiņi

Pārzinis izskata Pieprasījumu 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad ir saņemts Pieprasījums. Ja Klients pieprasa informāciju par videonovērošanu, Klientam pēc Pārziņa pieprasījuma ir pienākums sniegt informāciju, kas nepieciešama Klienta un pieprasīto personas datu identificēšanai. Ja Pārzinis pieprasījis papildus informāciju, tas sniedz Klientam pieprasīto informāciju 1 (viena) mēneša laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no Klienta pieprasīto papildus informāciju. Pārzinis var atteikt Informācijas izsniegšanu, ja Klients atsakās sniegt Pārzinim tā pieprasīto informāciju attiecībā par videonovērošanu.

3.9.   Piekļuves tiesību ierobežojums attiecībā uz dokumentiem

Klienta kā datu subjekta piekļuves tiesības ir realizējamas attiecībā uz datiem, nevis uz dokumentiem, līdz ar to Klientam nav tiesību uzstāt uz dokumentu vai dokumentu kopiju izsniegšanu, izņemot gadījumus, ja Klients spēj pamatot īpašu nepieciešamību saņemt dokumenta kopiju, piemēram, ja tikai no dokumenta satura un formas objektīvi var izsecināt datu nozīmību. Tāpat Klientam nav tiesību pieprasīt piekļūt konkrētiem failiem, jo pastāv risks, ka Klients savu datu subjekta tiesību realizācijas laikā iegūs citu Sabiedrības Klientu personas datus.

3.10.     Datu labošana

Klientam ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, savu Pieprasījumu pamatojot. Sabiedrība, saņemot Klienta Pieprasījumu, izvērtē tā pamatotību. Ja Pārzinim rodas šaubas par Klienta Pieprasījuma pamatotību, Pārzinim ir tiesības lūgt Klientam iesniegt papildu pierādījumus, kas pamato pieprasījumu labot datus. Normālos apstākļos Pārzinis nelūgs papildu pierādījumus par tādu datu labošanu, kas ir pilnībā atkarīgi no Klienta ieskata, piemēram, Klienta dzīvesvieta, Klienta e-pasta adrese, Klienta tālruņa numurs.

3.11.  Fakti, attiecībā uz kuriem var prasīt datu labošanu

Datu labošanu var prasīt tikai attiecībā uz faktiem, ko sniedzis Klients vai ko Pārzinis likumīgi ieguvis pats, piemēram, vārdi, nosaukumi, u.tml. Attiecībā uz subjektīvu vērtējumu Klients var tikai lūgt labot faktu par šāda vērtējuma esamību, nevis paša vērtējuma saturu.

3.12.  Datu dzēšana

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība bez nepamatotas kavēšanās dzēstu Klienta personas datus, un Sabiedrība bez nepamatotas kavēšanās dzēš personas datus, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

·              Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

·              Klients atsauc savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde, un ja nav cita likumīga pamata apstrādei;

·              Klients iebilst pret apstrādi saskaņā ar Regulas 21.panta 2.punktu, proti, Klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgvedības vajadzībām, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību;

·              Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;

·              Personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kas noteikts Savienības vai dalībvalsts normatīvajos aktos, kuri ir piemērojami Sabiedrībai.

4.      KOMERCIĀLO PAZIŅOJUMU SŪTĪŠANA KLIENTAM

4.1.   Tiesiskais pamats

Komerciālu paziņojumu nosūtīšanas tiesiskais pamats ir noteikts Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.pantā.

4.2.   Komerciālu paziņojumu sūtīšana uz klienta – fiziskas personas – elektroniskā pasta adresi

Komerciālu paziņojumu uz klienta – fiziskas personas – elektroniskā pasta adresi ir atļauts sūtīt, ja tiek iegūta Klienta brīva un nepārprotama piekrišana.  

4.3.   Komerciālu paziņojumu sūtīšana uz klienta – juridiskās personas –  elektroniskā pasta adresi

Savukārt komerciālu paziņojumu uz klienta – juridiskās personas – elektroniskā pasta adresi ir atļauts sūtīt bez iepriekš saņemtas piekrišanas, taču ievērojot Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta ceturto daļu, tas ir, ja a) tiek lietota derīga elektroniskā pasta adrese, uz kuru komerciālā paziņojuma saņēmējs varētu sūtīt pieprasījumu pārtraukt komunikāciju, un b) ja šī atteikšanās tiek ņemta vērā.

4.4.   Komerciāls paziņojums

Sabiedrība nodrošina, ka tās komerciālais paziņojums:

·         ir skaidri atpazīstams kā komerciāls paziņojums (komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai Sabiedrības preču vai pakalpojumu reklamēšanai vai arī tāda Sabiedrības tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par Sabiedrību kā pakalpojuma sniedzēju un tā darbību);

·         ir skaidri nosakāma persona, kuras vārdā šis komerciālais paziņojums izplatīts;

·         ir precīzi formulēts piedāvājuma saturs un pakalpojuma saņemšanas noteikumi;

·         atlaides, prēmijas un balvas ir skaidri atpazīstamas, un to saņemšanas noteikumi ir skaidri izklāstīti;

·         reklāmas sacensības, loterijas vai spēles ir skaidri atpazīstamas, un attiecīgie dalības noteikumi ir viegli pieejami, kā arī skaidri un nepārprotami izklāstīti;

·         pakalpojuma saņēmējam (Sabiedrības Klientam) ir dota iespēja atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas.

4.5.   Profesionālie noteikumi

Sabiedrība, sūtot komerciālus paziņojumus, ievēro profesionālos noteikumus, īpaši attiecībā uz neatkarību, cieņu un profesijas godu, profesionālo noslēpumu un godīgumu pret Klientiem.

4.6.   Iespēja atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas

Sabiedrība kā komerciāla paziņojuma sūtītājs nodrošina Klientam kā komerciāla paziņojuma saņēmējam iespēju atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas. Šis pienākums ir izpildīts, ja a) komerciālajā paziņojumā ir norādīts, kādā veidā komerciālā paziņojuma saņēmējs var atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas, b) norādītajā veidā ir iespējams atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas un c) šī atteikšanās tiek ņemta vērā. Pārzinis nodrošina iespēju atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas.

5.      TEHNISKIE UN ORGANIZATORISKIE PASĀKUMI KLIENTU DATU APSTRĀDĒ

5.1.   Klienta datu aizsardzība

Pārzinis lieto nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai aizsargātu Klienta – fiziskas personas – datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi.

5.2.   Klienta datu apstrāde

Apstrādājot Klienta – fiziskas personas – datus, Pārzinis nodrošina:

5.2.1.      Pilnvarotu personu piekļūšanu pie: tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti personu datu apstrādei un aizsardzībai, un personas datiem;

5.2.2.        To, ka informācijas nesējus, kuros ir personas dati, reģistrē, pārvieto, sakārto, pārveido, nodod, kopē un citādi apstrādā sabiedrības tam pilnvarotas personas;

5.2.3.      To, ka personas datu vākšanu, ierakstīšanu, ierakstīto personas datu sakārtošanu, saglabāšanu, kopēšanu, pārrakstīšanu, pārveidošanu, labošanu, dzēšanu, iznīcināšanu, arhivēšanu, rezerves kopēšanu, bloķēšanu veic sabiedrības tam pilnvarotas personas, kā arī nodrošina iespēju noteikt personas datus, kuri bijuši apstrādāti bez attiecīgā pilnvarojuma, kā arī apstrādes laiku un personu, kas to veikusi;

5.2.4.      Nododot un/vai saņemot personas datus, pārzinis nodrošina informācijas saglabāšanu par:

·           personas datu nodošanas un/vai saņemšanas laiku;

·           personu (pārziņa darbinieku, norādot vārdu, uzvārdu un amatu), kas nodevusi un saņēmusi personas datus;

·           personas datiem (norādot personas datu veidus, piemēram, vārds, uzvārds, adrese u.tt.), kas tikuši nodoti un/vai saņemti.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.